சமூக வலைத்தளங்கள்:

RSS:

வத்திக்கான் வானொலி

உலகோடு உரையாடலில் திருத்தந்தை மற்றும் திருஅவையின் குரல்

மொழி:

உலக சீர்திருத்த கிறிஸ்தவ சபைகள் கூட்டமைப்பு

உலக சீர்திருத்த சபைகளின் கூட்டமைப்பும் இணைந்துள்ளதை வரவேற்றுள்ளார், திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்

உலக சீர்திருத்த சபைகளின் கூட்டமைப்பும் இணைந்துள்ளதை வரவேற்றுள்ளார், திருத்தந்தை பிரான்சிஸ்

ஏற்புடைமை கோட்பாடு குறித்த சீர்திருத்த சபைகளின் இசைவுக்கு...

15/07/2017 15:08

யார் மீட்படையக்கூடும் என்பதைக் கூறும் ஏற்புடைமை கோட்பாட்டில், கத்தோலிக்கர், லூத்தரன் மற்றும் மெத்தடிஸ்ட் கிறிஸ்தவ சபைகளிடையே இதுவரை நிலவிவந்த கருத்து ஒருங்கிணைப்பில், உலக சீர்திருத்த சபைகளின் கூட்டமைப்பும் இணைந்துள்ளதை வரவேற்றுள்ளார், திருத்தந்தை பிரான்சிஸ். உலக சீர்திருத்த சபைகள்

 

ஜெர்மன் கிறிஸ்தவ சபையினர் விட்டன்பர்கில் வழிபாட்டில் கலந்துகொண்டு திரும்புகின்றனர்

ஜெர்மன் கிறிஸ்தவ சபையினர் விட்டன்பர்கில் வழிபாட்டில் கலந்துகொண்டு திரும்புகின்றனர்

சீர்திருத்த சபைகளின் அவையும் கிறிஸ்தவ ஒன்றிப்பு முயற்சிகளும்

03/07/2017 15:52

யார் மீட்படையக்கூடும் என்பதைக் கூறும் ஏற்புடைமை கொள்கையில், கத்தோலிக்கர், லூத்தரன் மற்றும் மெத்தடிஸ்ட் அவைகளிடையே இதுவரை நிலவிவந்த கருத்து ஒருங்கிணைப்பில், உலக சீர்திருத்த சபைகளின் அவையும் இப்புதனன்று இணையவிருப்பதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த இணைப்பு, கிறிஸ்தவ முழு ஒன்றிப்பை நோக்கிய